Permanente Vorming vanuit je zetel - Niet tevreden ? Geld terug !

Algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden Swift Skills e-learning licenties

 1. Swift Skills is een handelsmerk van Nikata Bvba verbintenissen met Swift Skills gelden als verbintenissen met Nikata BV. De klant gaat hierbij een overeenkomst aan voor het kopen van een of meerdere e-learning licenties volgens de bepalingen vermeld op de online bestelbon en/of de factuur en is onderhevig aan onderstaande algemene verkoopvoorwaarden. 
 1. Het gebruik van het voormelde e-learning licentie(s) houdt in dat de klant gedurende de overeengekomen periode en volgens onderstaande voorwaarden gebruik kan maken van voormelde e-learning licentie(s). Het gebruik is strikt individueel en persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 1. De gebruiksperiode van de e-learning licentie(s) bedraagt maximaal 12 maanden. De gebruiksperiode gaat in op de startdatum en begint vanaf die datum te lopen. De startdatum is òfwel de datum van de factuur òfwel de eerste login van de e-learning door de klant, de vroegste van de twee data geldt als startdatum van de gebruikersperiode.
 1. De toegang tot de e-learning(s) gebeurt adhv een persoonlijke, niet overdraagbare, login welke na ontvangst van de betaling aan de klant wordt bezorgd via mail. Indien de login na betaling niet binnen een redelijke termijn zou zijn toegekomen bij de klant, zal de klant Swift Skills hiervan op de hoogste stellen via email gericht aan ‘info@swiftskills.org’ en vergezeld van geldig betalingsbewijs en alle relevante informatie die Swift Skills in staat moet stellen om de klant de bestelde login(s) te bezorgen. Swift Skills kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging bij de bezorging van de login(s).
 1. Swift Skills zal haar facturen via email aan de klant bezorgen en hierop de nodige omschrijving(en) vermelden. De facturen worden als aanvaard beschouwd door de klant, behalve indien de klant binnen de 5 werkdagen na verzending en/of e-mail een gegronde reden tot niet aanvaarding via aangetekend schrijven kenbaar maakt aan Swift Skills. Dergelijke kennisgeving ontslaat de klant evenwel niet van haar verplichtingen tot het betalen van de betreffende factuur en dit voor zover Swift Skills haar schriftelijk akkoord op een gebeurlijke door de klant opgegeven ‘gegronde reden’ niet heeft bevestigd via e-mail of brief.
 1. Alle facturen dienen uiterlijk op de vervaldag -en in de regel vòòr afgifte van de login(s)- te worden betaald. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur geldt voor alle facturen ‘betaling bij ontvangst van de factuur’ als standaard betaaltermijn.
 1. Laattijdige betaling van de facturen door de klant geeft Swift Skills het recht om zonder ingebrekestelling eventuele toegang tot de e-learning(s) tijdelijk of permanent te blokkeren, inclusief de toegang tot de attesten die op dat ogenblik op het platform zouden staan en dit zonder dat de klant hiervoor in gebeurlijk geval enige schadevergoeding kan eisen van Swift Skills. Bovendien zal elke laattijdige betaling recht geven op een intrest van 10% per jaar met een minimale forfaitaire schadevergoeding van 250 Euro.
 1. Indien de klant niet tevreden zou zijn over een aangekochte e-learning zal hij of zij dit voor het volledig doorlopen van de e-learning -en in elk geval vòòr afgifte van een eventueel attest of diploma- onmiddellijk kenbaar maken aan Swift Skills. Dit dient te gebeuren uiterlijk binnen de week na ontvangst van de login(s) door de klant. In voorkomende geval zal Swift Skills de voor de login(s) door haar ontvangen betaling voor de betreffende e-learning waarover de klant niet tevreden zou zijn, terugbetalen op de rekening die door de klant werd gebruikt voor haar initiële betaling aan Swift Skills. De klant hoeft zijn of haar reden van ontevredenheid niet te motiveren.  Indien de klant niet tevreden zou zijn, maar wél een attest hebben verkregen (dit kan enkel na het doorlopen van gans de e-learning), vervalt het recht tot terugbetaling. Deze ‘niet tevreden, geld terug’ regeling geldt enkel voor e-learnings die via de website van Swift Skills worden aangeboden en door de klant rechtstreeks bij Swift Skills gekocht. Dit geldt expliciet niet voor e-learnings die gebeurlijk bij affiliates van Swift Skills werden aangekocht.
 1. Swift Skills kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de e-learning(s) die zij aanbiedt. Swift Skills kan bijgevolgd op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke rechtstreekse -of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het doorlopen van een of meerdere e-learnings, de interpretatie van de inhoud ervan enz.
 1. Swift Skills biedt haar e-learning(s) doorgaans (maar niet altijd) aan met een attest dat op het einde van de succesvol doorlopen e-learning(s) wordt ter beschikking gesteld. Dit attest wordt afgeleverd met als doel om de klant toe te laten aan te tonen dat hij of zij succesvol de e-learning heeft doorlopen. Mede om die reden is elke login persoonsgebonden en niet overdraagbaar.  Het verkrijgen van een attest is geenszins een beoordeling van het kennisniveau van de klant en mag daar niet voor gebruikt worden.
 1. De klant geeft Swift Skills de toestemming om hem of haar informatie te versturen met betrekking tot nieuwe e-learnings.

 1. De prijzen op de website van Swift Skills mogen door Swift Skills zonder enige verwittiging, aangepast worden. Het is de prijs die op de factuur staat vermeld, die geldt voor de klant.

 2. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de licentie(s) steeds op voorhand betaalbaar.

 3. De Swift Skills e-learnings, de content ervan, geheel of gedeeltelijk zijn en blijven steeds de volledige eigendom van Swift Skills en mogen op geen enkele wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van Swift Skills overgedragen worden. Noch mag een e-learning, de content, bijgevoegde documenten, delen van de content enz. op enigerlei wijze gebruikt worden naar derden toe of door derden. Het vertonen van een e-learning of delen van de content ervan aan een of meerdere personen andere dan de door de klant aangewezen gebruiker van de login(s) is strikt verboden en onderhevig aan schadevergoeding.

 4. Deze algemene voorwaarden (en de overeenkomsten onderworpen aan deze algemene voorwaarden) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen tussen partijen omtrent de overeenkomsten onderworpen aan deze algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van rechtbanken te Dendermonde.

Welke opleiding zoek je ?

Schrijf je in...

Wil je graag op de hoogte blijven van onze nieuwste e-learnings ? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief.

Je winkelwagen