Niet tevreden? Geld terug!

Algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden Swift Skills e-learning licenties

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: de “Algemene Voorwaarden”) worden gehanteerd door:
Swift Skills bv, Marsveldplein 5/141050 Brussel
BTW nr.: 0864.079.067 e-mail: info@Swift Skills.org

Hierna genoemd: “Swift Skills

Swift Skills biedt e-learning aan onder de vorm van online on demand opleidingen in diverse sectoren (hierna genoemd: de “Opleiding(en)”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die ontstaat tussen u (hierna genoemd: de “Klant”) en Swift Skills als gevolg van de inschrijving door de Klant op een Opleiding (hierna genoemd: de “Overeenkomst”).

De Overeenkomst komt tot stand vanaf de online inschrijving door de Klant op een Opleiding via de website van Swift Skills (hierna genoemd: de “Inschrijving” of “Inschrijven”).

Door de Inschrijving gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

5° De Algemene Voorwaarden en prijzen van de Opleiding kunnen op ieder moment eenzijdig gewijzigd worden door Swift Skills. De Algemene Voorwaarden en prijzen van kracht op het moment van de Inschrijving blijven echter van toepassing op de Overeenkomst van de Klant.

Op de Overeenkomst zijn enkel de Algemene Voorwaarden van Swift Skills van toepassing. De algemene voorwaarden eventueel gehanteerd door de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

INSCHRIJVING

Van zodra de Klant zich online heeft Ingeschreven op de website van Swift Skills, en de betaling ervan is geregistreerd door Swift Skills, ontvangt de Klant een bevestigingsmail van de Inschrijving op het door hem/haar opgegeven e-mailadres met daarin een link naar de Opleiding, een persoonlijke login waarmee de Klant zich kan aanmelden op de website van Swift Skills, alsook de factuur verbonden aan de betreffende Opleiding.

8° Indien aan een Opleiding een accreditatie is verbonden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld bij de voorstelling van de Opleiding op de website van Swift Skills, alsook de wijze waarop de accreditatie kan worden bekomen.

Vanaf ontvangst door de Klant van de bevestigingsmail van de Inschrijving, blijft de Inschrijving van de Klant 12 maanden geldig. Gedurende deze periode kan de Klant de Opleiding een onbeperkt aantal keer bekijken. Indien er documentatie verbonden is aan de Opleiding, bestaat de mogelijkheid dat deze documentatie gedurende deze periode wordt geüpdatet.

10° Iedere Inschrijving is persoonlijk en niet-overdraagbaar. De Klant dient de Opleiding zelf te volgen en wordt niet toegelaten de Opleiding aan derde partijen aan te bieden of te tonen.

JAARABONNEMENT

11° De Klant heeft de mogelijkheid om zich via de website van Swift Skills in te schrijven op een jaarabonnement/jaarpakket (hierna genoemd: het “Jaarabonnement”). Dit Jaarabonnement houdt in dat de Klant gedurende één jaar onbeperkt toegang heeft tot alle in dat jaar aangeboden Opleidingen in een bepaalde sector voor de prijs van het Jaarabonnement, daaronder begrepen de accreditaties eventueel verbonden aan de Opleidingen.

12° Voor zover geen andere afwijkende bepalingen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op de overeenkomst die ontstaat tussen de Klant en Swift Skills als gevolg van de inschrijving door de Klant op een Jaarabonnement.

13° Het Jaarabonnement begint te lopen van zodra de Klant een bevestigingsmail ontvangt van zijn/haar inschrijving op het Jaarabonnement en de betaling ervan geregistreerd is door Swift Skills.

14° Het jaarabonnement wordt niet automatisch verlengd. Voor het verstrijken ervan wordt een e-mail verzonden aan de klant met de uitnodiging in te tekenen op een verlenging voor een jaar. Bij gebreke aan actieve bevestiging, komt het abonnement ten einde.

BETALING

15° De Klant ontvangt via de bevestigingsmail een factuur voor de Opleiding of het Jaarabonnement, dewelke betaald dient te worden uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de factuur steeds bij ontvangst betaalbaar. De prijzen van Swift Skills zijn onderworpen aan een BTW-tarief van 21%.

16* Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur van de ene partij aan de andere uiterlijk op de vervaldatum is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest verschuldigd overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 60,00 EUR. Swift Skills houdt zich bij laattijdige betaling bovendien onder dezelfde modaliteiten het recht voor de accreditatie (indien voorhanden) in te houden zolang de Klant niet is overgegaan tot volledige betaling van het factuurbedrag, desgevallend met interesten en forfaitaire vergoeding, zonder dat de Klant hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

17° Swift Skills hanteert een ‘niet tevreden, geld terug’-policy. Indien de Klant om één of andere reden niet tevreden is over een gevolgde Opleiding, kan hij/zij dit melden aan Swift Skills – zonder verplichte opgave van redenen – en zal Swift Skills overgaan tot terugbetaling van het door de Klant betaalde bedrag op de rekening die door de Klant werd gebruikt ter betaling. In geval van terugbetaling, ontvangt de Klant geen accreditatie (indien voorhanden). Indien de Klant reeds de accreditatie voor de gevolgde opleiding zou hebben ontvangen, vervalt zijn/haar recht op terugbetaling.In het geval van een Jaarabonnement wordt een pro rata terugbetaling toegepast, naargelang het aantal reeds gevolgde Opleidingen. Indien de Klant maximaal 2 Opleidingen heeft gevolgd, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Indien de Klant maximaal 4 Opleidingen heeft gevolgd, wordt 80% van het volledige bedrag terugbetaald. Vanaf 5 gevolgde Opleidingen beschikt de Klant niet langer over een recht op terugbetaling. Per gevolgde Opleiding waarvoor de Klant een accreditatie heeft ontvangen, wordt bovendien 10% van het volledige bedrag afgehouden bij terugbetaling.

18° Indien een accreditatie uiteindelijk niet wordt erkend door het bevoegde orgaan, hetzij achteraf wordt ingetrokken, dan zal Swift Skills overgaan tot terugbetaling van het door de Klant betaalde bedrag op de rekening die door de Klant werd gebruikt ter betaling. Deze bepaling geldt niet voor een Jaarabonnement.

 PRIVACY EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

19° Swift Skills verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst. Door het sluiten van de Overeenkomst gaat de Klant akkoord met het privacybeleid van Swift Skills, hetwelk aan de Klant ter kennis wordt gebracht vóór het sluiten van de Overeenkomst, alsook steeds raadpleegbaar is op de website van Swift Skills, en geeft de Klant toestemming aan Swift Skills om zijn/haar persoonsgegevens te vergaren en te verwerken in overeenstemming met de in het privacybeleid omschreven doeleinden.

AANSPRAKELIJKHEID

20° Onverminderd afwijkende dwingende wetgeving en behalve in geval van bedrog, opzet of grove fout in hoofde van Swift Skills of één van haar aangestelden, is Swift Skills niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt in de niet-naleving van de eigen verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst, tenzij dit, behoudens overmacht, zou leiden tot een uitholling van deze Overeenkomst.

21° Als gevolg van artikel 20 van de Algemene Voorwaarden is Swift Skills niet aansprakelijk voor o.m. – maar niet beperkt tot – het tijdelijk en occasioneel niet functioneren van de website van Swift Skills of één of meerdere Opleidingen op deze website, storingen die occasioneel optreden bij één of meerdere Opleidingen en foutieve informatie vermeld in de Opleiding en/of de hieraan verbonden documentatie, zelfs al zou door (het gebruik van) deze foutieve informatie enige vorm van schade ontstaan.

22° Swift Skills werkt voor de inhoud en samenstelling van de Opleidingen samen met specialisten en tracht zo veel als mogelijk te beantwoorden aan actuele ontwikkelingen en wijzigingen (bijv. wetswijzigingen), waarbij het mogelijk is dat documentatie verbonden aan een Opleiding wordt geüpdatet. Dit betreft slechts een inspanningsverbintenis in hoofde van Swift Skills en kan geenszins gezien worden als een resultaatsverbintenis.

23° Een inbreuk door de Klant op artikel 10 van de Algemene Voorwaarden, brengt in geen geval enige aansprakelijkheid met zich mee in hoofde van Swift Skills. De Klant vrijwaart Swift Skills voor enige aanspraak van een derde partij die het gevolg is van een inbreuk door de Klant op artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

24° De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor het invullen van de juiste gegevens bij de Inschrijving (incl. de inschrijving op een Jaarabonnement). Swift Skills is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van door de Klant onjuist ingevulde gegevens.

25° Indien Swift Skills haar eigen verbintenis(sen) tijdelijk of definitief niet (behoorlijk) kan nakomen vanwege een vreemde oorzaak en/of overmacht, dan heeft dit tot gevolg dat Swift Skills respectievelijk tijdelijk of definitief bevrijd is van deze eigen verbintenis(sen) en dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door deze niet-nakoming. Het risico van de vreemde oorzaak en/of de overmacht ligt steeds bij de Klant, waardoor de Klant niet bevrijd is van zijn/haar eigen verbintenis(sen) in het geval Swift Skills zich beroept op een vreemde oorzaak en/of overmacht. De begrippen ‘vreemde oorzaak’ en ‘overmacht’ worden uitgelegd in overeenstemming met de heersende gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarden, met uitzondering van de hiernavolgende bepaling.

26° De Klant dient alle klachten met betrekking tot de Overeenkomst – met uitzondering van een klacht over een Opleiding – binnen de 5 (vijf) kalenderdagen nadat de Klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had moeten krijgen van de feiten waarop de klacht gebaseerd is schriftelijk of per e-mail te richten aan Swift Skills op straffe van verval van iedere aanspraak tot schadevergoeding inzake deze feiten.

GELDIGHEID 

27° Deze Overeenkomst maakt een volledige overeenkomst uit tussen de Klant en Swift Skills met betrekking tot datgene wat geregeld wordt in de Overeenkomst en vervangt aldus alle andere overeenkomsten en afspraken tussen de Klant en Swift Skills hieromtrent, indien voorhanden.

28° De ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van eender welke bepaling of eender welk beding van de Algemene Voorwaarden zal niet leiden tot de ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van respectievelijk het betreffende beding of deze Algemene Voorwaarden in zijn/hun geheel. Indien de geldigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling of een beding van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komt, of ernstig wordt bedreigd, zal de betreffende bepaling of het betreffende beding zo worden uitgelegd of vervangen dat de bepaling of het beding op wettige wijze van kracht kan blijven, onder de voorwaarde dat op die manier de bepaling of het beding substantieel dezelfde effecten blijft hebben voor zowel Swift Skills als de Klant en dat op die manier de bepaling of het beding de oorzaak of het evenwicht van de Overeenkomst niet teniet doet.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

29° Op de rechtsverhouding tussen Swift Skills en de Klant is het Belgische recht van toepassing.

30° De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde, zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, de Inschrijving (incl. de inschrijving op een Jaarabonnement) en/of de Algemene Voorwaarden.

 

Welke opleiding zoek je ?

Je winkelwagen