Niet tevreden? Geld terug!

Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN

BV SWIFT SKILLS (hieronder geïdentificeerd) verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Aangezien BV SWIFT SKILSL de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Huidige privacyverklaring strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

  1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens
  2. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt
  3. De termijn gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
  4. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking
  5. Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking
  6. Cookies
1° VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
BV SWIFT SKILLS, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0864.079.067 en met maatschappelijke zetel gevestigd te Marsveldplein 5/14, 1050 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Dit wilt zeggen dat BV SWIFT SKILLS het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
BV SWIFT SKILLS doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap waarmee u (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als klant, dan wel van wie u de website bezoekt.
2° DOELEINDEN
Hoe?
BV SWIFT SKILLS verzamelt persoonsgegevens via (i) overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met haar sluit, (ii) vrijwillige verstrekking hiervan door u (al dan niet via contactformulieren), (iii) het gebruik door u van onze website (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies).
Wat?
De persoonsgegevens die door BV SWIFT SKILLS worden verzameld zijn (i) persoonlijke identificatiegegeven; (ii) elektronische identificatiegegevens en (iii) opleidingsvoortgangstatus. BV SWIFT SKILLS verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Waarom?
De persoonsgegevens worden door BV SWIFT SKILLS steeds verzameld en verwerkt met het oog op één of meerdere welbepaalde doeleinden. De doeleinden waarvoor BV SWIFT SKILLS persoonsgegevens verwerkt zijn de hiernavolgende: (i) om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, (ii) voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), (iii) voor de verbetering van onze diensten en (iv) voor het beheer van uw account op onze website.
Consequentie bij het niet verstrekken?
De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Bij gebrek aan het verstrekken van de persoonsgegevens zoals hierboven opgesomd kan geen overeenkomst worden gesloten.
3° BEWAARTERMIJN
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband, en niet langer dan de duur van de overeenkomst of, indien geen overeenkomst voorhanden, één jaar. Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw rechten zoals weergegeven infra sub. 4. 
4° UW RECHTEN
Recht op intrekken toestemming:
U heeft steeds het recht om uw toestemming zoals beschreven infra sub. 5 in te trekken. Uiteraard tast dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking niet aan.
Recht van inzage: 
U heeft steeds het recht om van BV SWIFT SKILLS uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, alsook om hiervan inzage te krijgen.
Recht op rectificatie:
U heeft steeds het recht om van BV SWIFT SKILLS onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.
Recht op gegevenswissing:
U heeft het recht om van BV SWIFT SKILLS zonder onredelijke vertraging wissing van de persoonsgegevens te bekomen, in de hiernavolgende gevallen: (i) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, (ii) de toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, (iii) u maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang, of die ten behoeve van directe marketing gebeurt, (iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, (v) de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, (vi) de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.
Recht op beperking van de verwerking:
In een aantal limitatief opgesomde situaties heeft u ook het recht op beperking van de verwerking, m.n.: (i) wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, en dit gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, (ii) wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wanneer BV SWIFT SKILLS de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) wanneer u bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Recht op verzet marketingdoeleinden:
U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. 
5° ONZE VERPLICHTINGEN
Beginselen inzake verwerking:
BV SWIFT SKILLS zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken: (i) op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is, (ii) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, (iii) ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, (iv) de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, (v) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, (vi) alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging. Inzake de beveiliging van uw persoonsgegevens maakt BV SWIFT SKILLS gebruik van een beveiligde internetverbinding (SSL Certificaat).
Rechtmatigheid van de verwerking:
BV SWIFT SKILLS is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: (i) u heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u (rechtstreeks of onrechtstreeks) partij bent, (iii) de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van BV SWIFT SKILLS, (iv) de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen dan wel deze van ander natuurlijke persoon te beschermen, (v) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of (vi) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen). Met betrekking tot de doeleinden vermeld onder punt (i), (iii) en (iv) zoals weergegeven supra sub. 2 – Waarom? is de verwerking van persoonsgegevens door BV SWIFT SKILLS rechtmatig op grond van voorwaarde (ii). Met betrekking tot het doeleinde vermeld onder punt (ii) zoals weergegeven supra sub. 2 – Waarom? is de verwerking van persoonsgegevens door BV SWIFT SKILLS rechtmatig op grond van voorwaarde (vi), waarbij het gerechtvaardigd belang van BV SWIFT SKILLS van commerciële aard is.
Het delen van persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens zijn binnen BV SWIFT SKILLS alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer BV SWIFT SKILLS beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van verwerkers. Accountancy – kantoor Dirk Remy, Afibo bv; IT services – BFF bv; Beroepsorganisaties – BIV, OVB, ITAA, NKN
6° COOKIES
Cookies zijn kleine bestandjes die de server op uw computer installeert die noodzakelijk zijn om te surfen. Bepaalde andere cookies hebben andere functies, zoals het onthouden van de gegevens van de internetgebruiker wanneer hij zich inlogt als geregistreerd lid op een website. Bepaalde pagina’s van de website gebruiken cookies om voorkeuren te onthouden of om technische redenen.
U zult bij het gebruik van de website van BV SWIFT SKILLS worden verzocht om toestemming te geven om de cookies te plaatsen op uw toestel (met uitzondering van louter technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is vereist).
Cookies worden niet langer bewaard dan nodig met een maximum bewaartermijn van 2 jaar.
Indien u niet wenst dat cookies op uw computer worden geplaatst, kunnen uw browserinstellingen in die zin worden aangepast.

TOT SLOT

Huidige privacyverklaring kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen of aanpassingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

Wij hebben getracht u middels huidige privacyverklaring transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van BV SWIFT SKILLS in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. BV SWIFT SKILLS hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat u steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen naar info@swiftskills.org of een brief naar BV SWIFT SKILLS, Marsveldplein 5/14, 1050 Brussel. Wanneer u uw rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld te worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd. BV SWIFT SKILLS reageert zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw e-mail of brief.

 

Welke opleiding zoek je ?

Je winkelwagen